Blog

09.10 2015

NOWA USTAWA O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

Autor: Iwona Mirosz Kategoria: Pozostałe

Dnia 1 października br. Senat bez poprawek uchwalił ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowa ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348 – t.j.). Ponadto, nowa ustawa wprowadza wiele zmian, a niektóre z nich mogą budzić wątpliwości w sektorze ubezpieczeń. Jednym z tego rodzaju przepisów  jest art. 18, bowiem z literalnego brzmienia przepisu wynika iż przepis ten zasadniczo wprowadza zakaz wypłaty wynagrodzeń zarówno ubezpieczającym jak i pośrednikom ubezpieczeniowym – brokerom (tzw. kurtażu) przez zakłady ubezpieczeń w przypadku pośredniczenia w zawarciu umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, w tym umów grupowych. Jednakże w przypadku brokerów wykładnia celowościowa i systemowa oraz stanowisko prezentowane przez przedstawiciela Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 23 września br. przemawiają za możliwością wypłacania brokerom wynagrodzenia w przypadku pośredniczenia przez nich przy zawieraniu umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Ponadto, ustawa wprowadza m.in. obowiązek oferowania przez zakłady ubezpieczeń produktów, które będą adekwatne do potrzeb klienta. W tym celu, nowe regulacje wprowadzą wymóg przeprowadzania przez zakłady ubezpieczeń stosownych ankiet, które będą wypełniać konsumenci aby odpowiednio do ich potrzeb dostosować dany produkt ubezpieczeniowy analogicznie jak w przypadku produktów podlegających dyrektywie MIFID. Ustawa teraz zostanie przedstawiona Prezydentowi do podpisu.