Rodzaje usług

 • Stała lub doraźna obsługa prawna
 • Sporządzanie opinii prawych i analizy ryzyk prawnych
 • Zakładanie spółek
 • Udział w negocjacjach biznesowych
 • Przeprowadzanie procesu due diligence
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesie legislacyjnym
 • Reprezentacja przed sądami i organami nadzoru
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • Dostosowanie wzorów umów do obowiązujących przepisów prawa

Szkolenia prowadzimy m.in. w zakresie zabezpieczeń wierzytelności (w tym hipoteką i zastawem rejestrowym), windykacji, bancassurance, compliance i przeciwdziałania praniu pieniędzy, dopasowane pod względem tematu i formy do potrzeb Klienta. Zachęcamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem związanym z prowadzeniem szkoleń w dziale Publikacje i wystąpienia.

Doświadczenie i obszary specjalizacji

 • Zakładanie banków w Polsce i w Szwecji
 • Negocjacje kredytu importowego z Bank of China
 • Doradztwo przy wdrożeniu rekomendacji U w bankach
 • Doradztwo przy wdrożeniu rekomendacji T w bankach
 • Reprezentacja przed KNF
 • Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej banku: instrukcji, procedur, ogólnych warunków umów, gwarancji bankowych 
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie kredytów konsumenckich: wzorów umów i regulaminów kredytów ratalnych, gotówkowych i kart kredytowych oraz procesu i dokumentacji dla kredytów udzielanych przez Internet
 • Opracowywanie wzorów umów agencyjnych i innych umów outsourcingu bankowego
 • Sporządzanie umów z dostawcami usług w zakresie bankowości Internetowej
 • Przekształcenie banku w oddział instytucji kredytowej
 • Przekształcenie oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy
 • Przeniesienie działalności bankowej, w tym portfela kredytowego, pomiędzy bankiem krajowym a oddziałem instytucji kredytowej w Polsce
 • Przeprowadzenie likwidacji banku
 • Doradztwo prawne przy wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań biznesowych
 • Doradztwo przy wprowadzaniu nowych produktów finansowych
 • Doradztwo prawne dla banku krajowego i oddziału instytucji kredytowej w zakresie ochrony danych osobowych
 • Reprezentowanie banków i instytucji finansowych w sporach cywilnych z klientami oraz kontrahentami
 • Zorganizowanie i wykonywanie funkcji compliance w banku
 • Przygotowanie dokumentacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (anti-money laundering) i outsourcingu
 • Opracowanie procedur KYC (know your client)
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla instytucji obowiązanych
 • Doradztwo przy wdrożeniu FATCA w instytucjach finansowych
 • Opracowanie polityk prywatności i instrukcji bezpieczeństwa danych osobowych dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych
 • Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania danych klientów na potrzeby bancassurance
 • Zgłaszanie baz danych i sporządzanie wniosków do GIODO oraz UODO
 • Opiniowanie przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG
 • Opracowywanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Doradztwo prawne w trakcie wdrażania systemu autoryzacji i rozliczeń opartego na nowoczesnych technologiach
 • Wdrożenie stosowania kart płatniczych w banku – opracowanie wewnętrznych wzorców umów i regulaminów oraz przygotowanie umów z VISA i Master Card
 • Doradztwo prawne w trakcie wdrażania elektronicznych instrumentów płatniczych do struktury biznesowej
 • Doradztwo prawne w procesie wdrażania modelu biznesowego związanego z kredytem na karcie udzielanym na odległość
 • Wdrożenie regulacji PSD i PSD2 w bankach
 • Doradztwo prawne w trakcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań bankowości elektronicznej i płatności mobilnych
 • Doradztwo prawne w procesie wydawania i obsługi kart przedpłaconych (pieniądza elektronicznego)
 • Opracowanie dokumentacji wewnętrznej związanej z kredytem konsumenckim, w tym formularza dla kredytu konsumenckiego
 • Analiza i opracowanie wzorców umów pod kątem unikania klauzul abuzywnych
 • Opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 • Doradztwo w zakresie usług finansowych świadczonych na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Dostosowanie wzorów do zmian ustawy o kredycie konsumenckim (tzw. ustawa postambergold)
 • Opracowywanie ogólnych warunków umów, wzorów polis, umów ubezpieczenia grupowego, deklaracji przystąpienia do umów ubezpieczenia grupowego i innych dokumentów związanych z oferowaniem ubezpieczeń
 • Konstruowanie procesów zawierania umów ubezpieczenia na odległość (Internet, telefon) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach bancassurance
 • Opracowywanie umów agencyjnych i modeli dystrybucji ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych z udziałem agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Dostosowywanie wzorów umów do zmian wprowadzonych ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • Reprezentowanie ubezpieczycieli w sporach z agentami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie spraw sądowych związanych z roszczeniami z umów ubezpieczenia
 • Doradztwo w wyborze najlepszego zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy w zależności od indywidualnych potrzeb klienta
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z ustanawianiem zabezpieczeń (weksle, hipoteki, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastaw na instrumentach finansowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, poręczenie, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, umowy gwarancyjne, akredytywy, poddanie się egzekucji)
 • Analiza treści elektronicznej i papierowej księgi wieczystej i ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • Sporządzanie weksli oraz analiz na temat ryzyka związanego z obrotem wekslowym, obejmujące weksle zabezpieczone hipoteką i deklaracje wekslowe
 • Przygotowywanie dokumentów gwarancji bankowych
 • Obsługa prawna związana z przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 • Analizy prawne skuteczności przelewów powierniczych
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej rachunków powierniczych i escrow
 • Analiza ryzyk upadłościowych zabezpieczeń na nieruchomości
 • Współpraca z funduszami venture capital
 • Emisje obligacji z wprowadzeniem na Catalyst
 • Emisje akcji z wprowadzeniem na NewConnect
 • Obsługa prawna transakcji leasingu
 • Przygotowanie dokumentacji do faktoringu
 • Analiza aspektów prawnych finansowań typu mezzanine
 • Opracowanie prawnych aspektów refinansowania przy pomocy subintabulatu (hipoteki na wierzytelności hipotecznej)
 • Redagowanie i negocjowanie umów z domami maklerskimi
 • Opracowanie umów i regulaminów świadczenia usług maklerskich
 • Wdrażanie nowych produktów do oferty domu maklerskiego, w tym jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, certyfikatów inwestycyjnych FIZ
 • Obsługa prawna funduszy inwestycyjnych
 • Obsługa prawna pracowniczych funduszy emerytalnych
 • Analiza praw i obowiązków podmiotów oferujących produkty strukturyzowane
 • Sporządzanie dokumentacji i doradztwo prawne w zakresie emisji obligacji i akcji, w tym obligacji zamiennych na akcje
 • Analiza prawnej skuteczności zabezpieczeń znajdujących się w puli emisji (cover pool) listów zastawnych
 • Wdrożenie regulacji MiFID, FATCA, CRD IV w bankach krajowych, oddziałach instytucji kredytowych oraz firmach inwestycyjnych
 • Opracowanie regulacji wewnętrznych dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszy zagranicznych
 • Udzielanie opinii prawnych z zakresu obrotu papierami wartościowymi i modeli dystrybucji instrumentów finansowych
 • Tworzenie spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw
 • Tworzenie i likwidacja fundacji
 • Bieżąca obsługa prawna fundacji
 • Obsługa walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników
 • Prowadzenie spraw rejestrowych
 • Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów
 • Przygotowanie projektów uchwał i dokumentów wewnętrznych spółek, w tym dotyczących podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego, powoływania i odwoływania członków organów
 • Sprzedaż udziałów i akcji wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji
 • Przekształcenie i likwidacja spółek
 • Opracowanie analizy prawnej projektu financial assistance dla spółki prawa obcego
 • Analizy prawne dotyczące wygaśnięcia mandatu, wypłaty przedawnionej dywidendy
 • Opinia na temat ryzyk związanych z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy, umów o pracę i sądowych sporów pracowniczych
 • Sporządzanie umów występujących w obrocie gospodarczym, w szczególności umów: najmu nieruchomości, dot. wdrożenia systemów informatycznych, agencyjnych, dystrybucyjnych, kooperacyjnych, dilerskich, licencyjnych, pożyczek, kredytu, sprzedaży
 • Reprezentowanie oraz uczestnictwo w negocjacjach biznesowych, w tym z instytucjami finansowymi
 • Renegocjowanie umów zawartych z instytucjami finansowymi, w szczególności w zakresie zabezpieczeń
 • Nadzorowanie prawidłowości wykonywania warunków umowy
 • Sporządzanie opinii dotyczących praw i obowiązków stron umów występujących w obrocie gospodarczym
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • Analiza ryzyk upadłościowych z punktu widzenia udzielania finansowania i bezpieczeństwa zabezpieczeń wierzytelności
 • Obsługa prawna w zakresie zgłaszania dochodzonych wierzytelności
 • Udział w prowadzeniu postępowań upadłościowych, w tym wtórnej upadłości transgranicznej
 • Reprezentowanie dłużnika instytucji finansowej w sporze w ramach postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości
 • Przygotowanie dla Komisji Europejskiej przedakcesyjnego raportu o stanie dostosowania polskiego prawa bankowego do prawa Unii Europejskiej oraz sporządzenie projektu ustawy o kredycie konsumenckim
 • Reprezentowanie stanowiska sektora bankowego i udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Sprawiedliwości związanej z reformą hipoteki
 • Opiniowanie projektów ustawy dotyczącej wprowadzenia do polski tzw. hipoteki odwróconej (odwróconego kredytu hipotecznego) i udział w konferencjach uzgodnieniowych w Ministerstwie Finansów
 • Opracowanie analizy na temat utrzymania w polskim prawie bankowego tytułu egzekucyjnego
 • Reprezentacja w postępowaniach związanych z obrotem gospodarczym, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w sprawach o uznanie wzorca umownego za niedozwolony)
 • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym o udzielenia zezwolenia, koncesji
 • Reprezentacja przedsiębiorców jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym gospodarczym
 • Obrona przedsiębiorców w postępowaniu karnym gospodarczym
 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach karnych w związku z przestępstwami popełnionymi na ich szkodę
 • Reprezentacja spółek w sporach sądowych o rozwiązanie spółki
 • Reprezentacja wspólników w sporze o wyłączenie wspólnika
 • Dochodzenie roszczeń wobec członków zarządu spółki za jej długi
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu arbitrażowym w kraju i zagranicą
 • Mediacja pozasądowa